BREAKING NEWS
Search

Xét bổ sung danh sách nâng lương trước hạn năm 2012

Công văn số 4748/SLĐTBXH-TC ngày
22 tháng 04 năm 2013 về bổ sung danh sách đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Xét bổ sung danh sách nâng lương trước hạn năm 2012