BREAKING NEWS
Search

Xét bổ sung danh sách nâng lương trước hạn năm 2012

Công văn số 4748/SLĐTBXH-TC ngày
22 tháng 04 năm 2013 về bổ sung danh sách đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012.



nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Xét bổ sung danh sách nâng lương trước hạn năm 2012