BREAKING NEWS
Search

Công văn của Sở về triển khai đề án vị trí việc làm

Ngày 02 tháng 7 năm 2013 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 3328/UBND-VX về đề nghị triển khai đề án vị trí việc làm theo nghị định số 36/2003/NĐ-CP và nghị định số 41/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện đề án Vị trí việc làm
Tài liệu đính kèm: Tải về
Theo đó Thủ trưởng các Sở - Ngành, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 11 tháng 7 năm 2013.
Sở Lao động - Thương bình và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị cơ sở thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm và gửi về Sở trước ngày 19 tháng 7 năm 2013nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn của Sở về triển khai đề án vị trí việc làm