BREAKING NEWS
Search

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng năm 2014

Công văn số 14458/SLĐTBXH-TC ngày 05/11/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về đăng ký nhu cầu tuyển dụng năm 2014

Tài liệu đính kèm: Tải về

Đăng ký theo biểu mẫu đính kèm

Công văn 14458nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Đăng ký nhu cầu tuyển dụng năm 2014