BREAKING NEWS
Search

Triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2013

Danh-gia-nhan-vien

Căn cứ quyết định số 278/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22 tháng 11 năm 2013 về ban hành quy định đánh giá, phân loại, công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tiến hành triển khai đánh giá, phân loại, công chức, viên chức, người lao động năm 2013 theo quy định và gửi hồ sơ về Sở (Phòng Tổ chức – cán bộ)      đính kèm file về địa chỉ email tuongduy@dolisa.org trước ngày 07/12/2013.

Trong quá trình thực hiện, khi có hướng dẫn mới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có thông báo sau.

Đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thực hiện và báo cáo đầy đủ việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2013