BREAKING NEWS
Search

Kế hoạch của Sở Lao động TB&XH về chuyển đổi vị trí công tác

quyhoachcb

Kế hoạch số 15587/KH-SLĐTBXH-TC ngày 25/11/2013 Về triển khai thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tài liệu đính kèm: Tải vềnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kế hoạch của Sở Lao động TB&XH về chuyển đổi vị trí công tác