BREAKING NEWS
Search

Các lớp đào tạo

- Lớp Kỹ năng lãnh đạo quản lý vào links này để tải https://app.box.com/s/fpjtjbb6me3lss2xwu95ducf0xeta313

- Lớp Đấu thầu vào links này để tải https://app.box.com/s/e7pwvf4yl3sj7yyxeptd23xutuc3s1og

- Lớp Hội nhập quốc tế vào links này để tải https://app.box.com/s/n78ntgf5frwmhjhtc5wwurpet8sbtneznanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Các lớp đào tạo