BREAKING NEWS
Search

Đề nghị cung cấp tư liệu cho kỷ yếu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Nhằm ghi nhận những thành tựu của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chi Minh trong quá trình xây dựng và phát triển; tôn vinh công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành;
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch số 10/KH-SLĐTBXH ngày 05/01/2015 triển khai thực hiện việc biên soạn kỷ yếu Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội từ tháng 1 năm 2015 đến nay đã dần hoàn thiện, tuy nhiên một số đơn vị chưa đánh giá đúng mức độ quan trọng của việc xây dựng kỷ yếu của Ngành nên chưa cung cấp đầy đủ tư liệu (hoặc tư liệu chưa đạt yêu cầu) cho bộ phận biên tập kỷ yếu của Sở.
Nhằm đảm bảo chất lượng về nội dung và hình ảnh cũng như đúng tiến độ cho ngày phát hành kỷ yếu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc rà soát kỹ nội dung và hình ảnh theo đúng mẫu gửi về bộ phận biên tập của Sở (email: tuanhung@dolisa.org) trước ngày 05/6/2015

Tải biểu mẫu về dưới đây
Biểu mẫu
Danh sách đơn vị nộp
hoặc có thể gửi tư liệu bằng cách upload lên địa chỉ này
Nhấn vào đây để uploadnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Đề nghị cung cấp tư liệu cho kỷ yếu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội