BREAKING NEWS
Search

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP

Các phòng, ban, đơn vị vào thông báo chiêu sinh của Sở để xem đối tượng cử đi học; vào kế hoạch của Sở Nội vụ để xem nội dung chương trình học; Lập danh sách theo mẫu đính kèm.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ năm 2015

Lớp TRUNG CẤP Văn thư lưu trữ năm 2015

Lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính năm 2015

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư năm 2015
nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP