BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhập học Lớp tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015

Đề nghị các Phòng, ban triển khai cho các chuyên viên có tên trong danh sách đi học đầy đủ theo thông báo.
Nếu không tham gia học sẽ phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định./.

Danh sách tham gia học

Thông báo nhập họcnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhập học Lớp tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015