BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhập học Lớp Giao tiếp ứng xử nơi công sở năm 2015

Các phòng, ban, đơn vị triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia học đầy đủ theo Thông báo, Trường hợp nào không tham gia học được khi khóa học đã diễn ra phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định.


Danh sách
Thông báo thay đổi thời gian học lớp 1
thông báo nhập họcnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhập học Lớp Giao tiếp ứng xử nơi công sở năm 2015