BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhập học lớp kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2015

Đề nghị các Phòng, ban, đơn vị triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia học đầy đủ theo lịch đã thông báo. Trường hợp nào không tham gia phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định./.

nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhập học lớp kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2015