BREAKING NEWS
Search

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Thông báo số 569/ĐHLĐXH-SĐH ngày 23/4/2015 của trường Đại học Lao động - Xã hội về thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015.

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị triển khai thông báo cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị có nhu cầu đăng ký thi thạc sĩ (nếu có nhu cầu).

*Lưu ý:  khóa đào tạo này do cá nhân tự túc kinh phí.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015