BREAKING NEWS
Search

Kiểm tra nội dung bản thảo kỷ yếu Ngành Lao động - TBXH thành phố HCMNhằm ghi nhận những thành tựu của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chi Minh trong quá trình xây dựng và phát triển; tôn vinh công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch số 10/KH-SLĐTBXH ngày 05/01/2015 triển khai thực hiện việc biên soạn kỷ yếu Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội từ tháng 1 năm 2015 đến nay đã dần hoàn thiện. Để đảm bảo tính chính xác nội dung cũng như hình thức trình bày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các Quận, Huyện kiểm tra, rà soát, bổ sung bản thảo “Kỷ yếu 40 năm hình thành và phát triển Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh” và cập nhật thông tin, số liệu, hình ảnh mới nhất (đến ngày 30/6/2015).nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kiểm tra nội dung bản thảo kỷ yếu Ngành Lao động - TBXH thành phố HCM