BREAKING NEWS
Search

Tài liệu tập huấn tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Bộ tài liệu gồm: Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/04/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế


Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 08/7/2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

Hướng dẫn số 2292/HD-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Slide hướng dẫn của Sở Nội vụ

Tải tài liệu tại đây

Biểu thống kênanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Tài liệu tập huấn tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP