BREAKING NEWS
Search

Báo cáo kết quả đào tạo năm 2015 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2016

Thực hiện văn bản số 3483/SNV-CCVC ngày 14/9/2015 của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 19412/SLĐTBXH-TC ngày 16/9/2015 về việc đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiến hành báo cáo kết quả đào tạo, sau đào tạo năm 2015 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 cho phòng, ban, đơn vị mình theo các biểu mẫu đính kèm. 

Đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị mình triển khai thực hiện và gửi về Sở trước ngày 25/9/2015 để Sở tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ.

Đánh giá sau đào tạo theo quy trình ISO

Danh sách tổng hợp đánh giá sau đào tạo theo quy trình ISO

Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2016 theo quy trình ISO

Đối với biểu mẫu báo cáo của Sở Nội vụ: 
- Các phòng thuộc Sở và Chi cục tiến hành báo cáo và đăng ký theo biểu mẫu số 1, 3, 5, 6.
- Các đơn vị tiến hành báo cáo và đăng ký theo biểu mẫu số 2, 4, 5, 6. 

Biểu mẫu báo cáo của Sở Nội vụnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Báo cáo kết quả đào tạo năm 2015 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2016