BREAKING NEWS
Search

Thông báo đăng ký các lớp kỹ năng quản lý, điều hành năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 3306/KH-SNV ngày 31/8/2015 của Sở Nội vụ về tổ chức các lớp kỹ năng quản lý, điều hành năm 2015; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đến các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xem xét, đăng ký nhu cầu theo các lớp đào tạo.

Đối tượng:
- Trưởng, phó phòng ban thuộc Sở;
- Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Nguồn quy hoạch các chức danh nêu trên.

 Vì kế hoạch gấp nên Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo bằng email. Vui lòng gửi email đăng ký về Phòng Tổ chức Cán bộ (loan@dolisa.org) chậm nhất vào chiều thứ 3, ngày 08/9/2015. Quá thời hạn trên các đơn vị không gửi email và danh sách đăng ký xem như không có nhu cầu.

Trân trọng./.

Biểu mẫu

Kế hoạch 3306/KH-SNV của Sở Nội vụ
nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo đăng ký các lớp kỹ năng quản lý, điều hành năm 2015