BREAKING NEWS
Search

Thông báo đăng ký tham gia xét tuyển văn bằng 2 lớp Cử nhân ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

Văn bản số 3532/TB-SNV ngày 17 tháng 9 nă m2015 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về thông báo đăng ký tham gia xét tuyển văn bằng 2 lớp Cử nhân ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng lập danh sách và gửi văn bản về phòng Tổ chức cán bộ Sở trước ngày 24 tháng 9 năm 2015 (gửi mail vào địa chỉ phung@dolisa.org trước để tổng hợp.

Nhấn vào đây để tải về thông báonanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo đăng ký tham gia xét tuyển văn bằng 2 lớp Cử nhân ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng