BREAKING NEWS
Search

Về báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP

Văn bản và biểu mẫu Về báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 15587/KH-LĐTBXH-TC về triển khai thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý của Sở; Theo đó đề nghị các phòng, ban,  đơn vị trực thuộc hàng năm tổng hợp và báo cáo về Sở tình hình thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị trước ngày 15/10.
Để có cơ sở báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố và Sở Nội vụ về tình hình thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Kế hoạch và gửi báo cáo theo đúng tiến độ quy định (đề cương báo cáo và biểu mẫu tổng hợp tải về tại địa chỉ http://hrm.dolisa.org, gửi báo cáo qua mail về địa chỉ hien@dolisa.org).
 Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong phòng, ban, đơn vị không nằm trong quy định chuyển đổi vị trí công tác./.

Văn bản và biểu mẫu tải về tại đâynanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Về báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP