BREAKING NEWS
Search

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2015


Quy định về đánh giá công chức năm 2015 Ban hành kèm theo Quyết định số 22255/QĐ-SLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu liên quannanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2015