BREAKING NEWS
Search

Triển khai nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015

Văn bản số 22063/SLĐTBXH-TC ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai nâng lương bậc lương trước thời hạn năm 2015.

Tải văn bản tại đâynanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Triển khai nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015