BREAKING NEWS
Search

Thư mời tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử cán bộ công chức

Thư mời tập huấn sử dụng phần mềm quàn lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Kế hoạch cập nhật hồ sơ điện tử.

Văn bản tải về tại đâynanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thư mời tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử cán bộ công chức