BREAKING NEWS
Search

Tài liệu hướng dẫn và phần mềm phục vụ công tác nhập liệu hồ sơ điện tử

Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt và thiết lập kết nối mạng riêng ảo VPN thông qua phần mềm CISCO VPN Client; Tài liệu hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử.
- Tài liệu sử dụng VPN Client
- Tài liệu hướng dẫn nhập hồ sở điện tử
Các phần mềm cần thiết.
Dành cho Hệ điều hành Windows XP
- vpnclient-win-msi-5.0.02.0090-k9.exe
Dành cho Hệ điều hành Windows 7
- vpnclient-win-msi-5.0.07.0410-k9.exe
Dành cho Hệ điều hành Windows 7 64 bit
- vpnclient-winx64-msi-5.0.07.0290-k9.exenanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Tài liệu hướng dẫn và phần mềm phục vụ công tác nhập liệu hồ sơ điện tử