BREAKING NEWS
Search

Thông báo tháng 2

Nhấn vào các liên kết để tải
- Đề cương báo cáo tinh giản biên chế
- Thông báo các khoá đào tạo
  + 12-ttdtnckhtc-ql
  + 13-2016-hkt
  + 19-2016-tb-redconanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo tháng 2