BREAKING NEWS
Search

Biểu mẫu đăng ký học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2016

 biểu mẫu theo công văn số 4631/SLĐTBXH-TC ngày 08/03/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM về chiêu sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2016

biểu mẫunanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Biểu mẫu đăng ký học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2016