BREAKING NEWS
Search

Giấy mời họp về phân bổ chỉ tiêu biên chế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở tới dự họp về dự kiến giao chỉ tiêu biên chế năm 2016.
Thời gian: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 3 năm 2016 (Thứ sáu).
Địa điểm: Tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Giấy mời họp về phân bổ chỉ tiêu biên chế