BREAKING NEWS
Search

Thông báo đăng ký lớp Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, lớp nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nâng cao

Kính gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Do Giám đốc đi công tác nên các văn bản triển khai đi học bị chậm trễ. Do đó, Phòng Tổ chức Cán bộ không gửi văn bản trực tiếp đến các phòng, ban, đơn vị.
Đề nghị các phòng, ban, đơn vị xem xét, chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định, lập danh sách gửi trước qua mail để Phòng tổng hợp gửi Sở Nội vụ theo đúng kế hoạch.
Trong đó:
- Lớp Chuyên viên chính: chỉ dành cho các phòng, ban thuộc Sở;
- Lớp Chuyên viên cao cấp: các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Trân trọng./


.Thông báo chiêu sinh và biểu mẫu đính kèm
nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo đăng ký lớp Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, lớp nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nâng cao